Company Profile

บริษัท เจ. เค. บิวเดอร์ส จำกัด ประกอบธุรกิจในการให้บริการรับเหมา ก่อสร้าง ก่อตั้งเมื่อปี 2542 โดยเป็นการร่วมทุนระหว่าง สถาปนิก วิศวกรที่มีประสบการณ์และช่างฝีมือทางสถาปัตยกรรมและงานตกแต่ง ด้วย
ความสามารถทางธุรกิจของบริษัท และประสบการณ์ และความชำนาญในการก่อสร้างมากว่า 10 ปี ใน
การก่อสร้าง และงานวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ส่งผลให้บริษัท เจ. เค. บิวเดอร์ส จำกัด เป็นที่รู้จักในฐานะบริษัทรับเหมาก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้าง สถาปัตยกรรมและตกแต่งภายในชั้นสูงอย่างรวดเร็ว ในการก่อสร้างแบบครบวงจร

นับตั้งแต่จัดตั้งบริษัทมา เจ. เค. บิวเดอร์ส ได้เติบโตอย่างต่อเนื่องและได้รับงานทั้งจากลูกค้าทั่วไปที่บอกต่อถึงคุณภาพงานของบริษัทและทำงานในลักษณะพาร์ทเนอร์ชิพ (Partnership) หรือเทิร์นคีย์ (Turnkey) กับ
บริษัทออกแบบชั้นนำของประเทศและนานาชาติ ซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกิจการก่อสร้างเป็นหลัก และมี
ธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัทเน้นการบริหารงานที่มีคุณภาพ การบริการลูกค้าที่ดี การส่งมอบงานที่มีคุณภาพและตรงต่อเวลา บริษัทเน้นการทำงานที่สนองความต้องการลูกค้าได้อย่างเบ็ดเสร็จ

JK Builders is the genuine one-stop service company under one roof. We have been in business in since 1999 and we offer high quality workmanship by professionals who care. Our services include full scale architecture and interior constructions, service engineering and landscaping together with an in-house design service team to work with third party designers.